Wieloletnia działalność pozwoliła nam wyspecjalizować się w gospodarowaniu odpadami innymi niż niebezpieczne. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, gwarantując przy tym naszym Partnerom rzetelność powierzonych nam usług.

O NASTroszczymy się o stan środowiska naturalnego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie - odpady w pierwszej kolejności należy zagospodarować na drodze odzysku i odpowiedniego przetwarzania, a w ostateczności przeznaczyć do unieszkodliwienia.

Zapewniamy obsługę na terenie całego kraju, a dzięki zdobytemu wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy w pełni profesjonalną usługę zagospodarowania odpadów.

To, co nas wyróżnia z pośród konkurencji, to szybka realizacja zamówień, terminowe odbiory oraz miejsce pozwalające na ich właściwe zagospodarowanie.

Zapraszamy firmy recyklingowe, zakłady produkcyjne oraz gospodarstwa rolne zajmujące się hodowlą zwierząt (fermy drobiu, bydła i trzody chlewnej) do współpracy w zakresie zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego.

Nie jesteśmy konkurencją, lecz rzetelnym Partnerem, stanowiąc w ten sposób uzupełnienie Państwa oferty - wspólnie zależy nam na ochronie środowiska naturalnego.

Współpraca z nami to nie tylko wygodne i pewne bezpieczeństwo prawne w dziedzinie gospodarki odpadami, ale znaczne obniżenie kosztów związanych z samą gospodarką. Współpracujemy także z podmiotami zajmującymi się unieszkodliwieniem odpadów z grupy niebezpiecznych - dzięki temu możemy zapewnić Państwu w przyszłości kompleksowość usług.

Zapraszamy do współpracy.IDEA

GOSPODARKA ODPADAMI

NOWO POWSTAŁA KOMPOSTOWNIA

OBSŁUGA

WYGODNE ROZWIĄZANIEEco4r Sp. z o. o. ogłasza niniejszym przetarg w trybie art. 70(1) – 70(5) Kodeksu cywilnego na wykonanie projektu budowlanego inwestycji pn. „Budowa instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w Pużycach”, świadczenie usług nadzoru autorskiego oraz współdziałanie z Zamawiającym w procesie pozyskiwania ostatecznego pozwolenia na budowę.

Przetarg na wykonanie projektu budowlanego inwestycji pn. „Budowa instalacji

do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w Pużycach”


PRZETARGI


Plik do ściągnięcia
Plik do ściągnięcia

Wszelka dokumentacja przetargowa, w tym mapy i inwentaryzacje, będą udostępniane e-mailem na pisemną prośbę Uczestników przesłaną drogą e-mailową na adres: przetargi@eco4r.pl

Ogłoszenie o przetargu i warunki udziału w postępowaniu:

Wzór umowy o prace projektowe:

Plik do ściągnięcia

Zmiana terminu składania ofert:

Plik do ściągnięcia

Unieważnienie przetargu:

Dane rejestrowe spółki:

eco4r Sp. z o. o.


ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508

80-855 Gdańsk


NIP: 583-31-87-812; REGON: 362856083

Kapitał zakładowy: 50.000 zł

Numer 0000583143 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy